1. Úvod
  2. O nákupu
  3. Reklamační řád

Reklamační řád manipulační techniky

 

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen veškeré dodané zboží řádně prohlédnout, zkontrolovat kvalitu, funkčnost i stav dodaného zboží. Kontrolu je kupující povinen provést kompletní, tedy včetně úplnosti dodávky a to neprodleně po jeho dodání a převzetí. Případné zjištěné nedostatky je třeba protokolárně písemně zaznamenat předávajícímu řidiči přepravce. Pokud kupující neprovede kontrolu dodaného zboží a nebo neprovede záznam při přidání zboží - může zákazník uplatnit nároky z vad pouze pokud prokáže, že zboží mělo tyto vady již v době před převzetí zboží.

Uplatnění reklamace

Pokud zakoupené zboží vykazuje vady, má kupující právo uplatnit reklamaci u prodávajícího a to tak, že vyplní reklamační formulář a doručí jej prodávajícímu (poštou/emailem). Podoba reklamačního formuláře je umístěna na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího. Jaké zboží lze reklamovat Reklamovat lze pouze zboží zakoupené na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího nebo přímo objednané od prodávajícího (např.po telefonické objednávce), které vykazuje vady zaviněné výrobcem, dodavatelem nebo prodávajícím a na reklamovanou závadu se vztahuje záruka.

Reklamační řízení na zboží, které je objektivně možné doručit k prodávajícímu, začíná dnem, kdy kupující splní všechny následující podmínky:

• Kupující doručí řádně vyplněný reklamační formulář prodávajícímu a to osobně, nebo elektronickou poštou (e-mailem)
• Kupující doručí prodávávajícímu reklamované zboží včetně příslušenství Reklamované zboží je nutné doručit na vlastní náklady do sídla prodávajícího, nebo do servisního střediska a to osobně, nebo přepravní firmou. Servisní středisko, a pověřená osoba pro převzetí zboží, bude písemně elektronickou poštou (e-mailem) delegována prodávajícím. Reklamační řízení na zboží/produkt, které/ý není objektivně možné doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy kupující splní následující podmínky:
• Kupující doručí řádně vyplněný reklamační formulář prodávajícímu, a to osobně nebo elektronickou poštou (e-mailem)
• Kupující umožní provedení prohlídky zboží osobou určenou prodávajícím, která o obhlídce reklamovaného zboží vyhotoví písemný zápis/protokol a kopii předá kupujícímu

Reklamační řízení

Prodávající vydá v den zahájení reklamačního řízení kupujícímu doklad o přijetí zboží do reklamace, kde je povinen prodávající zapsat vady zboží a den zahájení reklamačního řízení. Tento doklad slouží kupujícímu jako doklad k opětovnému vyzvednutí reklamovaného zboží. V případě, že prodávající, nebo třetí osoba provádějící servis zboží, rozhodne, že reklamace není oprávněná, tak prodávající zašle zboží, na vlastní náklady, na odborné posouzení autorizované nebo akreditované osobě. V případě, že odborné posouzení bude obsahovat určení neoprávněnosti reklamace zboží kupujícím tj. určení, že za vadu neodpovídá prodávající, a nebo že zboží nemá vady (dále jen "neoprávněná reklamace"), nese kupující veškeré s tím spojené náklady, které vzniknou:

- součinnost a náklady prodávajícího
- náklady třetí osoby vykonávající servis zboží a znalce
- náklady autorizované, nebo akreditované osoby, na reklamaci a odborné posouzení
- náklady zejména na přepravu zboží mezi kupujícím, prodávajícím, třetí osobou vykonávající servis zboží a znalcem, autorizovanou nebo akreditovanou osobou a veškeré náklady na vyhotovení posouzení reklamace prodávajícím, třetí osobou vykonávající servis zboží a znalcem, autorizovanou nebo akreditovanou osobou (dále jen "náklady z neoprávněné reklamace").

Ve lhůtě do 30 dnů od zaslání seznamu nákladů, z neoprávněné reklamace kupujícího, složí kupující určenou částku na účet určený prodávajícím nebo v bude provedena úhrada v hotovosti. Kdy nelze uplatnit záruku a její zánik Kupující nemá právo uplatnit záruku na ty vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých, s přihlédnutím k okolnostem za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká v těchto případech:

- nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo předanou dokumentaci ke zboží
- neoznámením zjevných vad při převzetí zboží prodávajícímu
- uplynutím řádné záruční doby zboží
- mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím nebo jinou osobou nebo událostí, kdy poškození vzninklo bez zavinění prodávajícího
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými nebo mechanickými vlivy přirozenému prostředí
- neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním řádné péče o zboží
- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými vČR
- poškozením zboží nevyhnutelnými nebo nepředvídatelnými událostmi
- neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
- učiněním neoprávněného zásahu či úpravy zboží a zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby

Termín vyřízení reklamace Prodávající vyřídí reklamaci v termínu nejpozději do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení, o čemž vydá kupujícímu písemný doklad. Způsob vyřízení reklamace Pokud se bude jednat o odstranitelnou závadu, bude reklamace vyřízena jednou těchto možností:

- prodávající zajistí odstranění vady
- pokud nelze vada odstranit, prodávající vadné zboží vymění (určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat).
Prodávající může provést výměnu zboží na své náklady a zboží bude vyměněno za jiné zboží, které musí být funkční, stejných nebo lepších technických parametrů. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci takto:

- výměnou zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů,
- v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou vadu odstranitelnou považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než třech různých odstranitelných vad současně. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za obdobné se srovnatelnými technickými parametry. O výsledku reklamace bude kupující informován telefonicky, nebo elektronickou poštou (e-mailem) a reklamační protokol obdrží v zásilce spolu s reklamovaným zbožím, nebo si ho převezme osobně v místě předání reklamovaného zboží.

Záruční doba

Záruční doba na zboží je 24 měsíců, pokud není pro konkrétní případy stanovena v záručním, nebo dodacím, listě stanoveno jinak. Záruka lze prodloužit dle stanovených podmínek uvedených na stránkách internetového obchodu prodávajícího. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Tento reklamační řád platí pro všechny případy, vyjma případů, kdy byly v kupní smlouvě ujednány jiné záruční, nebo reklamační, podmínky.

MANIPULACNI-TECHNIKA-LEVNE.cz - Váš eshop do světa levné, kvalitní a prověřené manipulační a zdvihací techniky. U nás naleznete levný paletový vozík, vysokozdvižný vozík, VZV, zdvihací stůl nebo zdvihací plošiny, paletový vozík s tiskárnou nebo paletový vozík s tiskárnou a váhou, kladkostroje, hevery, manipulační i skladový vozík, rudly české výroby, paletovací vozík nůžkový i paletovací vozík atypický, a mnoho dalších...Nabízíme levně elektrický i mechanický zdvih a elektrický i mechanický pojezd. To vše za trvale nízké ceny. Pravidelné cenové akce a mnoho výrobků ve slevě. Široká nabídka výhodného financování. Rychlé a levné dodání, dlouhá záruka, servis po celé ČR.       DELTALIFT Czech      DELTALIFT Slovakia      DELTALIFT Polska      DELTALIFT Germany      DELTALIFT Hungary