1. Úvod
  2. O nákupu
  3. Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky zakoupené/dodané manipulační, zdvihací a vychystávací techniky

 

Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen VODP) platí při prodeji a dodávkách výrobků kupujícímu.


Rezervace zboží:

Vybrané zboží je možné rezervovat písemnou formou (e-mailem) na info@manipulacni-technika-levne.cz nebo telefonicky na infolince +420 228 804 000. Platnost rezervace je 3 dny.


Objednávka:

Objednané výrobky budou prodávajícím dodávány kupujícímu na základě písemných objednávek kupujícího, nebo z automaticky vygenerované objednávky z eshopu, kterou kupující vytvoří. Kupující musí v objednávce přesně specifikuje druh, typ a množství požadovaných výrobků. Specifikace výrobků musí také obsahovat tyto údaje: Název a typové označení výrobku (stroje), základní technické parametry z nabídky (reklamního / propagačního materiálu, nebo mohou být tyto údaje upřesněny obchodníkem), počet kusů nebo celkové požadované množství. Kupující je povinen, za žádost/upozornění prodávajícího, svou objednávku písemně doplnit/upřesnit o další údaje nebo zaslat potřebné/chybějící podklady (dokumentaci). Pokud tak kupující
neučiní, je prodávající oprávněn realizovat dodávku objednaného zboží ve standardní kvalitě dané technickými podmínkami výrobce a typem výrobku. Ve chvíli kompletní specifikace objednaných výrobků, prodávající kupujícímu objednávku potvrdí.

Dodací podmínky:

Výrobky budou kupujícímu dodány ve lhůtě v potvrzené objednávce nebo ve lhůtě, která bude mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta. Prodávající neručí za pozdní dodání objednaného zboží vinou zpoždění přepravce/spediční firmy.

Místo plnění a odpovědnost

Způsob odebrání zboží kupujícím:

a) Prodávacíjí zašle kupujícímu zboží na dobírku sběrnou službou. Smluvní dopravce předá kupujícímu zboží s fakturou/daňovým dokladem a dodacím listem po uhrazení fakturované částky v hotovosti dopravci.
b) Přepravní společností/dopravcem prodávajícího po splnění sjednaných platebních podmínek. Přepravní službu si také může objednat kupující, avšak na své náklady.Výrobky jsou považovány za dodané předáním kupujícímu nebo přepravní službě ve sjednaném místě dodání. Dopravcem je osoba oprávněná k podnikání v oblasti zajišťování dopravy nebo osoba pověřená kupujícím k převzetí a doručení výrobku. Výrobky prodávající dodává zabalené dle interních podmínek výrobce nebo tak, aby svým charakterem takové balení odpovídalo bezpečné přepravě nobjednaného produktu. O způsobu balení rozhoduje prodávající dle povahy výrobku a dle předpokládaných přepravně technických podmínkách a způsobu dopravy.

Kupující je povinen objednané výrobky/předmět objednávky převzít a při převzetí řádně, a s odbornou péčí, zkontrolovat množství, neporušenost obalů a vizuálně technický stav výrobku. Kupující potvrdí písemně převzetí výrobků - dodací nebo přepravní list (oboje s čitelným uvedením jména a příjmení hůlkovým písmem, s podpisem kupujícího nebo zplnomocněný zástupce kupujícího, který výrobky přebírá. Vždy je nutné uvedení aktuálního data převzetí/dodání a razítka kupujícího nebo jeho podpis). Pokud kupující zjistí, že dodávka je nekompletní nebo poškozená, pak tuto skutečnost uvede na dodací
list a informuje prodávajícího. Odpovědnost prodávajícího za dodávku/dodané zboží (riziko z poškození nebo ztráty zboží) přechází plně na kupujícího v okamžiku předání zboží prodávajícím kupujícímu, a nebo přepravní službě v místě nakládky pro
převoz ke kupujícímu. Objednané výrobky je povinen kupující převzít a uhradit kupní cenu, i když výrobky vykazují nepodstatné vady (např. drobné poškození obalu, atp.). Dílčí a předčasné dodávky jsou možné.

Kupní cena:

Kupní cena výrobků je stanovena v ceníku prodávajícího nebo je dohodnuta individuálně. Za ceny platné se považují ceny publikované na internetových stránkách www.MANIPULACNI-TECHNIKA-LEVNE.cz). Ceny výrobků se stanovují dle ceníku , který je platný v den odeslání objednávky. Přeprava výrobků je hrazena kupujícím, pokud není stanoveno a dohodnuto jinak. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. Kupní cena, a potvrzení objednávky, musí být VŽDY potvrzeno zasláním validačního emailu, před dodáním objednaného zboží nebo vystavení zálohové faktury, prodávajícím.

Platební podmínky:

Pokud se obě strany (tj. prodávající a kupující) nedohodnou jinak, může kupující využít níže uvedené způsoby plateb:

- platba na dobírku
- platba před dodáním zboží formou bankovního převodu


Zálohová platba před dodáním zboží formou bankovního převodu: po přijetí objednávky od kupujícího je prodávajícím vystavena zálohová faktura, která je zaslána emailem kupujícímu. Po připsání předmětné částky na účet prodávajícího je objednané zboží fixně blokováno pro kupujícího. Následně je zboží zasláno smluvním dopravcem do místa plnění nebo je kupujícímu zaslána výzva k odběru zboží vlastní dopravou. Součástí dodávky zboží je faktura a dodací list.Faktura prodávajícího je předána přepravcem spolu s dodaným zbožím nebo je následně zaslána kupujícímu poštou nebo elektronickou poštou (emailem). Při dodávce výrobků na adresu uvedenou kupujícím potvrdí kupující přepravci zasílatelský list (příkaz). Prodávající je oprávněn pozastavit dodávku objednaných výrobků v případě, že dojde k prodlení s úhradou jakékoliv faktury vystavené prodávajícím kupujícímu. V případně prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv faktury mu zaniká nárok na slevu z kupní ceny, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

V případě prodlení s úhradou jakékoliv faktury kupujícím vzniká prodávajícímu dále nárok odstoupit od jednotlivých kupních smluv, právo žádat zaplacení úroků z  prodlení dle obchodního zákoníku, a nárok na náhradu škody.Nárok na náhradu škody tak vzniká v případě, že kupující odmítne objednané zboží převzít a nebo uhradit dopravci jeho dodání.

Záruční podmínky:

Prodávající poskytuje na dodávané výrobky záruku za jakost v rozsahu technických parametrů stanovených technickými podmínkami výrobce, a v souladu s příslušnými normami, ve lhůtě 24 měsíců od data dodání výrobku. K řádnému uplatnění záruky je nezbytně nutné, aby byl výrobek užíván v souladu s příslušnými postupy a technickou dokumentací dodávanou spolu s výrobkem (případně dle informací uvedených na informačním štítku na  výrobku).  Prodávající též nenese odpovědnost za vady, které vyplývají z chybné či nepřesné specifikace objednaných výrobků kupujícím (včetně nepřesné či chybějící informaci o způsobu užití výrobků kupujícím) a za poškození, které vznikly v důsledku chybného užívání výrobku nebo vinou užívání výrobku, které není běžné pro daný charakter výrobku; více viz. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY.

Oprávněné nároky z vad výrobků uplatňuje kupující u prodávajícího. Nároky z vad výrobků musí být uplatněny  v záruční době a bez zbytečného odkladu. Reklamace se uplatňuje písemně a musí obsahovat přesnou specifikaci výrobku, reklamované vady zboží a musí být též uvedeno číslo nákupního dokladu. Prodávající rozhodne o řešení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení prohlídky reklamovaného výrobku (započetí reklamačního řízení). Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady, přiměřená druhu výrobku. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne rozhodnutí o řešení reklamace. Existence oprávněných důvodů k reklamaci nezbavuje kupujícího povinnosti dodržet všechny své povinnosti včetně platebních povinností.

Adresa pro doručování a vyzvedávání reklamací je shodná s fakturační adresou prodávajícího.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím se budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že se strany vzájemně nedohodnou, budou sporné otázky řešeny dle obchodního zákoníku.

MANIPULACNI-TECHNIKA-LEVNE.cz - Váš eshop do světa levné, kvalitní a prověřené manipulační a zdvihací techniky. U nás naleznete levný paletový vozík, vysokozdvižný vozík, VZV, zdvihací stůl nebo zdvihací plošiny, paletový vozík s tiskárnou nebo paletový vozík s tiskárnou a váhou, kladkostroje, hevery, manipulační i skladový vozík, rudly české výroby, paletovací vozík nůžkový i paletovací vozík atypický, a mnoho dalších...Nabízíme levně elektrický i mechanický zdvih a elektrický i mechanický pojezd. To vše za trvale nízké ceny. Pravidelné cenové akce a mnoho výrobků ve slevě. Široká nabídka výhodného financování. Rychlé a levné dodání, dlouhá záruka, servis po celé ČR.       DELTALIFT Czech      DELTALIFT Slovakia      DELTALIFT Polska      DELTALIFT Germany      DELTALIFT Hungary